fbpx

Zmiany w ustawie przeciwdziałaniu przemocy

_
_
Dzień dziecka nie dla dziecka: Opowiadanie oparte na faktach. Przedstawia kilka lat życia chłopaka wychowanego przez zakonnice. Autor, w nietypowy i często zabawny sposób przedstawia konsekwencje dorastania poza rodzinnym domem. Jest to pełna wartkiej akcji opowieść z pikantnymi szczegółami właściwymi dla wieku dorastania. Świetna narracja aktorska dodaje kolorytu, sprawiając że opowiadania słucha się z prawdziwą przyjemnością. Pozostawia w słuchaczu chęć poznania dalszych losów głównego bohatera

17 stycznia przekazano Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu zmienioną ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Zmiany mają dotyczyć przeciwdziałaniu przemocy w środowisku domowym. Ustawa m.in. przewiduje powstanie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej, zwany dalej „Zespołem”. Jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, Zespół ma powstać w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Z dniem utworzenia Zespołu znosi się Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zmiana ma na celu niestygmatyzowanie rodziny.

   

Pojęcie przemocy w rodzinie zostało zastąpione przemocą domową, której definicja brzmi następująco:

należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienia, krzywdy moralne oraz mające na celu uzyskanie kontroli w zakresie nabywania i korzystania z posiadanych przez tę osobę zasobów ekonomicznych. 

Inną zmianą jest wprowadzenie pojęcia “osoby doznającej przemocy domowej” oraz “osoby stosującej przemoc domową” w miejsce „członka rodziny”.

Agata Pukacz

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
_
_