fbpx

Zmierzch cywilizacji łacińskiej.

Pomyślę o tym jutro (ebook) Joanna Wyszomirska
baner wielkopolska 4
PAN LI

Cywilizacja jako metoda życia zbiorowego łączy wypracowane przez człowieka formy życia społeczenego i kulturowego. Cywilizacja określa ramy współzależności zarówno czynników materialnych jak i duchowych. W podstawowej definicji według Felikasa Konecznego, historyka i twórcy orginalnej koncepcji cywilizacji znajduje sie pięć dziedzin życia ludzkiego. Są nimi;dobro, prawda, zdrowie, dobrobyt i piekno. Na podstawie tej definicji możemy rozróżnić od siebie cywilizacje. 

I tak jak w przypadku ”dobra” możemy sie zastanowić czy koncepcja życia społecznego kieruje sie dobrem jednostki (personalizmu), jak ma to miejsce w przypadku cywilizacji łacińskiej, czy też dobrem zbiorowości nadrzędnej nad jednostką, czy będzie to kasta, ród, klan, naród czy państwo, co charakteryzuje pozostałe cywilizacje takie jak; bizantyjska, arabska, chińska, bramińska, żydowska i turańska. 

Podobnie rzecz się ma w określaniu sposobu organizacji życia zbiorowego. W cywilizacjach mamy podział na cywilizacje organizmu jako dobrowolnym zrzeszeniu ludzi, różnorodności w jedności (cywilizacja łacińska) , oraz takie, które cechują się mechanicznym podejściem do człowieka, uważając społeczeństwo jako jednolita masę, przymuszaną metodami represji do funkcjonowania w ustroju życia zbiorowego (cywilizacja bizantyjska i turańska). To właśnie te cywilizacje były kolebkami ideologii komunistycznej w Rosji i narodowo-socjalistycznej w Niemczech. 

Kolejną cechą opisującą przynależność do określonej cywilizacji jest rozróżnienie na prawo prywatne i publiczne. 

Cywilizacja łacińska opiera sie na greckiej filozofii, rzymskim prawie i etyce chrześcijańskiej. Prawo rzymskie,rozróżnia prawo prywatne odnoszące się do jednostek i prawo publiczne odnoszące sie do państwa. Prawo prywatne i publiczne nie funkcjonuje w innych cywilizacjach. 

Stosunek religii do państwa jest równiez wyznacznikiem przyporządkowania do cywilizacji. W cywilizacji łacińskiej religia jest niezależna wobec państwa w przeciwieństwie do cywilizacji turańskiej , gdzie cerkiew prawosławna jest instrumentem władcy.  W Rosji władca kraju stoi ponad religią.

Według Konecznego Niemcy szczególnie od momentu powstania Prus ugruntowały przynależność do cywilizacji bizantyjskiej. Od tej chwili możemy zauważyć, że bliżej im jest do porozumienia z Rosją niż będącej kwintesencją cywilizacji łącińskiej Polską. 

Ponadto Konieczny twierdził, że tym co różni cywilizacje łacińską od cywilizacji bizantyjskiej jest stosunek do moralności indywidualnej i moralności zbiorowej. W cywilizacji bizantyjskiej moralność pojedynczej jednostki jest oddzielana od moralności państwa.

Oto kilka podstawowych zasad, którymi kieruje się cywilizacja łacińska;

-wyższość moralności nad prawem-zródłem prawa jest moralność

-stale rosnące wymogi etyczne i doskonalenie prawa w oparciu o nie.

-władzę i poddanych obowiązują te same prawa moralne

– święte prawo własności

-samodzielność i niezależność ekonomiczna ludzi

-małżeństwo monogamiczne kobiety i mężczyzny

-naród, jako naturalny związek duchowy, oparty na dobrowolności

Niezbywalne prawo naturalne jako kodeks moralny w cywilizacji łacińskiej obejmuje takie zagadnienia jak; prawo do życia, do własności, zabawy i religii. 

Prawo w cywilizacji Łcińskiej jest tworzone na podstwie norm etycznych i moralnego prawa naturalnego.

Aequitas sequitur legem-Sprawiedliwość idzie za prawem.

Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum-Wola spadkodawcy może być zmieniona aż do ostatniego tchnienia.

Delicta parentium liberis non nocent-Czyny niedozwolone rodziców nie obciążają dzieci. 

Dolum malum facit qui ex aliena iactura lucrum quaerit-Działa podstępnie, kto próbuje osiągnąc zysk z cudzego niepowodzenia. 

Dulus non praesumitur-Złego zamiaru nie domniemuje się. 

Dura lex, sed lex-Twarde prawo, ale prawo. 

Hominen causa omne ius constitutum sit-Wszelkie prawo winno być stanowione pod kontem człowieka. 

In dubio pro reo- W razie wątpilwości należy rostrzygać na korzyść pozwanego. 

In legibus magis simplicitas quam difficultas placet-W prawie powinna obowiązywac prostota, nie zawiłość. 

Iura non in singulas personas, sed generalier constituntur-Prawa są stanowione nie ze względu na konkretne osoby, lecz dla wszystkich.

Ius publicum privatorum pactis mutari non potest-Prawa publicznego nie można zmienic w drodze prywatnej umowy. 

Legem bonam a mala nulla alia nisi naturae dividere possumus- Dobre prawo od złego możemy odróżnić miarą prawa natury. 

Legem brevem esse oportet-Ustawa powinna być zwięzła. 

Lex retro non agit-Ustawa nie działa wstecz. 

Libertas inaestimabilis res est-Wolność jest bezcenna. 

Neglegentia culpa est-Zaniedbanie jest winą. 

Optima est legum interpres consuetudo-Zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa.

Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem- We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa. 

Quod ad ius naturalre attinet, omnes homines aequales sunt-Zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie sa równi. 

Satius enim esse impunitum relinqui facinus nicentis quam innocentem damnari-Lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego. 

Vim vi repellere licet- Siłę wolno odeprzeć siłą. 

W tym samym duchu warto spojrzeć na charakterystykę cywilizacji bizantyjskiej, jej odmiennym podejściem do człowieka i funkcjoinowania państwa. 

-Stawianie prawa publicznego ponad prawem prywatnym. 

-Zwierzchność władzy politycznej nad duchowną.

-Niezależnośc polityki od moralnosci. 

-Państwo w cywilizacji bizantyjskiej tworzy potężną biurokracje i 

 bardzo rozbudowane prawo regulujące wszystkie dziedziny życia. 

-Wzmacniany ucisk fiskalny. 

-Rozrośnięty aparat państwowy powodujący upadek nauki, sztuki i 

 literatury.

-Przewaga mechanizmu państwowego nad organizmem czyli 

 indywidualizmem i różnorodnością jednostki. 

-Centralizm państwowy. 

-Absolutna karność i posłuszeństwo wobec władzy.

Feliks Koneczny w swojej wieloletniej pracy badawczej nad cywilizacjami doszedł do wniosków które dziś są ciągle aktualne. Cywilizacja łacińska w Europie zostaje stopniowo wypierana przez cywilizację bizantyjską. 

Unia Europejska przekształca się w duchu cywilizacji bizantyjskiej w scentralizowane super państwo z dywizjami urzędników generujących kontynery często absurdalnych dyrektyw i regulacji mających ujednoloicić każdą sfere życia człowieka. Ponadto Unia Europejska zachęca branże do utraty niezależności ekonomicznej kusząc dopłatami , które wiążą i uzależniają wszystkie dziedziny gospodarki od scentralizowanego unijnego systemu, co ostatecznie prowadzi do całkowitego podporządkowania sie państw narodowych brukselskiej polityce i utracie suwerenności na podłożu ekonomicznym, kulturowym i prawnym.   

Nasz krajowy estabishment również ulega pokusie budowania cywilizacji bizantyjskiej. Dzieje się to poprzez permanentne podwyższanie podatków, ucisk fiskalny i rozrastającą sie biurokracje. Obecnej włądzy zdecydowanie bliżej do traktowania społeczeństwa jako jednej wielkiej podporządkowanej represjom masie ludzkiej niż postrzeganiu jednostek jako niezależne organizmy posiadające własną wole i rozum. Prawo do życia jest reglamentowane, do wolności ograniczane, do kultywowania swobód religijnych uzależniane od łaski bądz niełaski władzy. 

Łukasz Kuk

https://planetaprzemian.blogspot.com/

Źródło -”O wielości cywilizacji”- Feliks Koneczny

http://www.katolickie.media.pl/polecane/publikacje-polecane/4160-cywilizacja-aciska-w-punktach

dr Leszek Sykulski

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Pomyślę o tym jutro (ebook) Joanna Wyszomirska
baner wielkopolska 4
PAN LI