fbpx

Zmierzch cywilizacji łacińskiej.

Cywilizacja jako metoda życia zbiorowego łączy wypracowane przez człowieka formy życia społeczenego i kulturowego. Cywilizacja określa ramy współzależności zarówno czynników materialnych jak i duchowych. W podstawowej definicji według Felikasa Konecznego, historyka i twórcy orginalnej koncepcji cywilizacji znajduje sie pięć dziedzin życia ludzkiego. Są nimi;dobro, prawda, zdrowie, dobrobyt i piekno. Na podstawie tej definicji możemy rozróżnić od siebie cywilizacje. 

I tak jak w przypadku ”dobra” możemy sie zastanowić czy koncepcja życia społecznego kieruje sie dobrem jednostki (personalizmu), jak ma to miejsce w przypadku cywilizacji łacińskiej, czy też dobrem zbiorowości nadrzędnej nad jednostką, czy będzie to kasta, ród, klan, naród czy państwo, co charakteryzuje pozostałe cywilizacje takie jak; bizantyjska, arabska, chińska, bramińska, żydowska i turańska. 

Podobnie rzecz się ma w określaniu sposobu organizacji życia zbiorowego. W cywilizacjach mamy podział na cywilizacje organizmu jako dobrowolnym zrzeszeniu ludzi, różnorodności w jedności (cywilizacja łacińska) , oraz takie, które cechują się mechanicznym podejściem do człowieka, uważając społeczeństwo jako jednolita masę, przymuszaną metodami represji do funkcjonowania w ustroju życia zbiorowego (cywilizacja bizantyjska i turańska). To właśnie te cywilizacje były kolebkami ideologii komunistycznej w Rosji i narodowo-socjalistycznej w Niemczech. 

Kolejną cechą opisującą przynależność do określonej cywilizacji jest rozróżnienie na prawo prywatne i publiczne. 

Cywilizacja łacińska opiera sie na greckiej filozofii, rzymskim prawie i etyce chrześcijańskiej. Prawo rzymskie,rozróżnia prawo prywatne odnoszące się do jednostek i prawo publiczne odnoszące sie do państwa. Prawo prywatne i publiczne nie funkcjonuje w innych cywilizacjach. 

Stosunek religii do państwa jest równiez wyznacznikiem przyporządkowania do cywilizacji. W cywilizacji łacińskiej religia jest niezależna wobec państwa w przeciwieństwie do cywilizacji turańskiej , gdzie cerkiew prawosławna jest instrumentem władcy.  W Rosji władca kraju stoi ponad religią.

Według Konecznego Niemcy szczególnie od momentu powstania Prus ugruntowały przynależność do cywilizacji bizantyjskiej. Od tej chwili możemy zauważyć, że bliżej im jest do porozumienia z Rosją niż będącej kwintesencją cywilizacji łącińskiej Polską. 

Ponadto Konieczny twierdził, że tym co różni cywilizacje łacińską od cywilizacji bizantyjskiej jest stosunek do moralności indywidualnej i moralności zbiorowej. W cywilizacji bizantyjskiej moralność pojedynczej jednostki jest oddzielana od moralności państwa.

Oto kilka podstawowych zasad, którymi kieruje się cywilizacja łacińska;

-wyższość moralności nad prawem-zródłem prawa jest moralność

-stale rosnące wymogi etyczne i doskonalenie prawa w oparciu o nie.

-władzę i poddanych obowiązują te same prawa moralne

– święte prawo własności

-samodzielność i niezależność ekonomiczna ludzi

-małżeństwo monogamiczne kobiety i mężczyzny

-naród, jako naturalny związek duchowy, oparty na dobrowolności

Niezbywalne prawo naturalne jako kodeks moralny w cywilizacji łacińskiej obejmuje takie zagadnienia jak; prawo do życia, do własności, zabawy i religii. 

Prawo w cywilizacji Łcińskiej jest tworzone na podstwie norm etycznych i moralnego prawa naturalnego.

Aequitas sequitur legem-Sprawiedliwość idzie za prawem.

Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum-Wola spadkodawcy może być zmieniona aż do ostatniego tchnienia.

Delicta parentium liberis non nocent-Czyny niedozwolone rodziców nie obciążają dzieci. 

Dolum malum facit qui ex aliena iactura lucrum quaerit-Działa podstępnie, kto próbuje osiągnąc zysk z cudzego niepowodzenia. 

Dulus non praesumitur-Złego zamiaru nie domniemuje się. 

Dura lex, sed lex-Twarde prawo, ale prawo. 

Hominen causa omne ius constitutum sit-Wszelkie prawo winno być stanowione pod kontem człowieka. 

In dubio pro reo- W razie wątpilwości należy rostrzygać na korzyść pozwanego. 

In legibus magis simplicitas quam difficultas placet-W prawie powinna obowiązywac prostota, nie zawiłość. 

Iura non in singulas personas, sed generalier constituntur-Prawa są stanowione nie ze względu na konkretne osoby, lecz dla wszystkich.

Ius publicum privatorum pactis mutari non potest-Prawa publicznego nie można zmienic w drodze prywatnej umowy. 

Legem bonam a mala nulla alia nisi naturae dividere possumus- Dobre prawo od złego możemy odróżnić miarą prawa natury. 

Legem brevem esse oportet-Ustawa powinna być zwięzła. 

Lex retro non agit-Ustawa nie działa wstecz. 

Libertas inaestimabilis res est-Wolność jest bezcenna. 

Neglegentia culpa est-Zaniedbanie jest winą. 

Optima est legum interpres consuetudo-Zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa.

Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem- We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa. 

Quod ad ius naturalre attinet, omnes homines aequales sunt-Zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie sa równi. 

Satius enim esse impunitum relinqui facinus nicentis quam innocentem damnari-Lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego. 

Vim vi repellere licet- Siłę wolno odeprzeć siłą. 

W tym samym duchu warto spojrzeć na charakterystykę cywilizacji bizantyjskiej, jej odmiennym podejściem do człowieka i funkcjoinowania państwa. 

-Stawianie prawa publicznego ponad prawem prywatnym. 

-Zwierzchność władzy politycznej nad duchowną.

-Niezależnośc polityki od moralnosci. 

-Państwo w cywilizacji bizantyjskiej tworzy potężną biurokracje i 

 bardzo rozbudowane prawo regulujące wszystkie dziedziny życia. 

-Wzmacniany ucisk fiskalny. 

-Rozrośnięty aparat państwowy powodujący upadek nauki, sztuki i 

 literatury.

-Przewaga mechanizmu państwowego nad organizmem czyli 

 indywidualizmem i różnorodnością jednostki. 

-Centralizm państwowy. 

-Absolutna karność i posłuszeństwo wobec władzy.

Feliks Koneczny w swojej wieloletniej pracy badawczej nad cywilizacjami doszedł do wniosków które dziś są ciągle aktualne. Cywilizacja łacińska w Europie zostaje stopniowo wypierana przez cywilizację bizantyjską. 

Unia Europejska przekształca się w duchu cywilizacji bizantyjskiej w scentralizowane super państwo z dywizjami urzędników generujących kontynery często absurdalnych dyrektyw i regulacji mających ujednoloicić każdą sfere życia człowieka. Ponadto Unia Europejska zachęca branże do utraty niezależności ekonomicznej kusząc dopłatami , które wiążą i uzależniają wszystkie dziedziny gospodarki od scentralizowanego unijnego systemu, co ostatecznie prowadzi do całkowitego podporządkowania sie państw narodowych brukselskiej polityce i utracie suwerenności na podłożu ekonomicznym, kulturowym i prawnym.   

Nasz krajowy estabishment również ulega pokusie budowania cywilizacji bizantyjskiej. Dzieje się to poprzez permanentne podwyższanie podatków, ucisk fiskalny i rozrastającą sie biurokracje. Obecnej włądzy zdecydowanie bliżej do traktowania społeczeństwa jako jednej wielkiej podporządkowanej represjom masie ludzkiej niż postrzeganiu jednostek jako niezależne organizmy posiadające własną wole i rozum. Prawo do życia jest reglamentowane, do wolności ograniczane, do kultywowania swobód religijnych uzależniane od łaski bądz niełaski władzy. 

Łukasz Kuk

https://planetaprzemian.blogspot.com/

Źródło -”O wielości cywilizacji”- Feliks Koneczny

http://www.katolickie.media.pl/polecane/publikacje-polecane/4160-cywilizacja-aciska-w-punktach

dr Leszek Sykulski

Udostępnij
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *